Mùng 2/9 đồng giá 259k

Best Buy
 Quần jean nữ dáng carrot- 119WD2087F1950  Quần jean nữ dáng carrot- 119WD2087F1950
Best Buy
 Quần jean nữ dáng loe- 319WD2084B3070  Quần jean nữ dáng loe- 319WD2084B3070
Best Buy
 Quần jean nữ dáng skinny - 1018WD2081F6996  Quần jean nữ dáng skinny - 1018WD2081F6996
Best Buy
 Quần jean nữ dáng skinny 0418WD2081F10050  Quần jean nữ dáng skinny 0418WD2081F10050
Best Buy
 Quần Jean nữ lưng cao dáng skin V - SIXTYFOUR  (0418WD2081F1)  Quần Jean nữ lưng cao dáng skin V - SIXTYFOUR  (0418WD2081F1)